Dekret Biskupa o liturgii w czasie epidemii

DEKRET
w sprawie duszpasterstwa i sprawowania liturgii w czasie stanu epidemii

___________________________________________________________________

W związku z trwającym stanem epidemii i zarządzeniami organów państwowych oraz
w nawiązaniu do Dekretu Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów z dnia
19 marca i 25 marca br., Wskazań Prezydium Konferencji Episkopatu Polski z dnia 21 marca br., Komunikatu Przewodniczącego KEP z dnia 24 marca br. oraz Komunikatu Biskupa Kaliskiego z dnia 24 marca br. zarządzam co następuje:

 1. Udzielanie sakramentu pojednania i pokuty:
  1. Duszpasterze winni zachować dyspozycyjność wobec wiernych, którzy zwrócą się z prośbą o spowiedź. Należy podać wiernym informację o godzinach i zasadach odbywania spowiedzi.
  1. Spowiedź winna mieć miejsce w osobnych pomieszczeniach, umożliwiających sprawowanie sakramentu z zachowaniem większej odległości między penitentem a spowiednikiem, lub – w razie niemożliwości – w często dezynfekowanych otwartych konfesjonałach.
  1. Osoby, które nie mają możliwości przystąpienia do spowiedzi, należy pouczyć o praktyce aktu żalu doskonałego i konieczności przystąpienia do sakramentu po ustaniu przeszkody.
  1. Po ustaniu epidemii we wszystkich parafiach należy zorganizować spowiedzi parafialne z odpowiednią ilością kapłanów do sprawowania sakramentu indywidualnie.
  1. Nie wolno w sposób nieuprawniony korzystać z rozgrzeszenia ogólnego. Kapłan może udzielić ogólnego rozgrzeszenia po ogólnej spowiedzi tylko wtedy, gdy indywidualna spowiedź jest niemożliwa, mianowicie:

1) w niebezpieczeństwie śmierci;

2) penitentom innej narodowości przebywającym w Polsce, z którymi
nie może się̨ porozumieć z powodu braku znajomości języka.

Przypominam, że spowiedź ogólna nie zwalnia od obowiązku indywidualnego wyznania grzechów ciężkich.

 • Przypominam, że w niebezpieczeństwie śmierci każdy kapłan, zgodnie z kan. 976 KPK, może udzielić wiernemu sakramentalnego rozgrzeszenia z każdego grzechu ciężkiego.
  • Nie jest możliwa spowiedź przez środki komunikacji elektronicznej (np. telefon, komunikator internetowy itp.).
 • Komunia Święta
  • Duszpasterze są zobowiązani przypomnieć wiernym, że w związku z wykładnią trzeciego przykazania kościelnego („Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym, przyjąć Komunię Świętą”) w Diecezji Kaliskiej okres w którym obowiązuje to przykazanie, obejmuje czas od Środy Popielcowej (26.03.2020) do uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej (11.06.2020) (zob. Kalendarz Liturgiczny Diecezji Kaliskiej, s. 23).
  • Pamiętając o zakazie odwiedzania osób będących w kwarantannie domowej, wiernym, którzy indywidualnie o to poproszą, należy udzielać Komunii św. poza liturgią, z wyjątkiem:
   • Wielkiego Piątku, kiedy to Komunii św. można udzielić poza liturgią tylko chorym, którzy o to poproszą.
   • Wielkiej Soboty, kiedy można udzielać Komunii św. poza liturgią jedynie jako Wiatyku.
  • Wiernych, którzy nie mogą przystąpić do Komunii św. należy pouczyć
   o praktyce Komunii duchowej.
 • Celebracje Wielkiego Tygodnia
 • Wszystkie celebracje należy sprawować wyłącznie w katedrze i w kościołach parafialnych. Na podstawie uprawnień udzielonych przez Kongregację Kultu Bożego
  i Dyscypliny Sakramentów z dn. 19.03.2020 r. udzielam zgody na celebrację w tym roku Wigilii Paschalnej w kościołach rektoralnych, kaplicy WSD, kościołach klasztornych i kaplicach zakonnych jeśli posiadają własnych kapelanów.
 • Uczestnictwo w celebracjach Triduum Paschalnego (Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wigilia Paschalna) nie jest nakazane, a zatem nieobecność na tych liturgiach nie wiąże się z zaciągnięciem grzechu.
 • Celebracje Świętego Triduum Paschalnego sprawowane w katedrze będą transmitowane przez Diecezjalną Telewizję Dom Józefa i Radio Rodzina Diecezji Kaliskiej: Msza Krzyżma o godz. 10.00, Msza Wieczerzy Pańskiej o godz. 18.30, Liturgia Męki Pańskiej o godz. 18.30, Wigilia Paschalna o godz. 20.00
 • Usilnie zachęca się Księży proboszczów, aby organizowali transmisje z kościołów parafialnych w mediach społecznościowych, a ich terminy podali odpowiednio wcześniej do wiadomości swoim wiernym tak, by mogli łączyć się duchowo.
  W razie niemożności zorganizowania transmisji parafialnych, należy poinformować wiernych o transmisjach ogólnopolskich i diecezjalnych
 • Niedziela Palmowa. Upamiętnienie wjazdu Pana Jezusa do Jerozolimy powinno być obchodzone wewnątrz kościoła. Należy zastosować trzecią formę przewidzianą przez Mszał Rzymski.
 • Wielki Czwartek. Msza Święta Krzyżma zostanie odprawiona w Wielki Czwartek o godz. 10.00 w katedrze jedynie w wąskim gronie Księży Biskupów i duszpasterzy parafii katedralnej. Podczas liturgii poświęcone zostaną oleje święte, które księża proboszczowie dekanatów kaliskich oraz księża dziekani pozostałych dekanatów mogą odebrać w zakrystii katedry w Wielki Piątek, Wielką Sobotę lub w dni powszednie Oktawy Wielkanocy, po wcześniejszym umówieniu się z proboszczem parafii katedralnej.
 • Uroczysta Msza Święta dla wszystkich kapłanów, w tym kapłanów – jubilatów, połączona z odnowieniem przyrzeczeń kapłańskich i obchodem diecezjalnego dnia świętości życia kapłańskiego, będzie odprawiona po ustaniu epidemii.
 • W Wielki Czwartek kapłanom wyjątkowo zezwala się na możliwość odprawiania Mszy św. w odpowiednim miejscu, bez udziału ludu (por. dekret Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów z dn. 25.03.2020).
 • Podczas liturgii Świętego Triduum Paschalnego należy przestrzegać następujących zasad:

Msza Wieczerzy Pańskiej

 1. Należy opuścić obrzęd obmycia nóg (mandatum).

Wielki Piątek

 1. W modlitwie powszechnej dołączyć wezwanie w związku z panującą sytuacją epidemii oraz za ofiary katastrofy lotniczej w Smoleńsku 10.04.2010 r. Stosowne teksty zostaną przekazane do parafii.
 2. Cześć Krzyżowi należy oddawać przez przyklęknięcie lub głęboki skłon, bez bezpośredniego kontaktu.
 3. W celu umożliwienia poszczególnym wiernym indywidualnej modlitwy należy podtrzymać zwyczaj tzw. „ciemnicy” i „Grobu Pańskiego”.
  W przypadku „ciemnicy” może to być dotychczasowe, stałe tabernakulum do którego dodajemy odpowiednie dekoracje. Do nawiedzenia kościoła należy wykorzystać wówczas boczne wejście i dołożyć starań, by w świątyni
  nie przebywało jednocześnie więcej niż 5 osób.

Wigilia Paschalna

 1. Na początku Wigilii i przy obrzędzie światła należy pominąć rozpalanie ogniska, a tylko zapalić świecę i, pomijając procesję, przejść do Orędzia Wielkanocnego (Exsúltet). Potem następuje „Liturgia Słowa”. W czasie „Liturgii chrzcielnej” należy tylko odnowić przyrzeczenia chrzcielne, potem następuje modlitwa powszechna i „Liturgia Eucharystyczna”.
 2. Nie stosuje się pokropień, ani nie sprawuje się sakramentu chrztu.
 3. Nie organizuje się procesji rezurekcyjnych. Celebrans na zakończenie liturgii Wigilii Paschalnej lub na początku Mszy o świcie w Niedzielę Zmartwychwstania udziela błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem na zewnątrz, przed drzwiami kościoła.
 4. W parafiach nie organizujemy poświecenia pokarmów na stół wielkanocny. W tym roku tzw. „święconka” ma mieć charakter liturgii domowej. Przed śniadaniem niedzielnym błogosławieństwo wypowiada ojciec, matka lub inna dorosła wierząca osoba – tekst błogosławieństwa będzie rozesłany do parafii z prośbą o udostępnienie wiernym.
 5. W celu lepszego przeżycia modlitwy w domach podczas Wielkiego Tygodnia
  i Niedziel Wielkanocnych na stronach internetowych mediów diecezjalnych będą udostępniane pomoce duszpasterskie (filmy, katechezy, nagrania, rozważania Słowa Bożego Wielkiego Tygodnia i Świąt Wielkanocnych, inne teksty).
  O szczegółach Kuria Diecezjalna poinformuje niebawem.

/-/ bp Edward Janiak

Biskup Kaliski

/-/ ks. Marcin Papuziński

Kanclerz Kurii

Kalisz, dnia 30 marca 2020 roku

L.dz. 590/2020